چطوری یک چرخه انگیزه نامحدود در خودمون ایجاد کنیم؟
حالا چطوری یک انگیزه پایدار در سازمانمون ایجاد کنیم؟