ایجاد یک کمپین رعدآسا برای ورودی گرفتن در تیم

پیش نمایش

در این وبینار آموزشی اریک ووری یک روش بسیار جالب برای ایجاد یک کمپین بسیار سریع برای ورودی گرفتن در تیم را آموزش می دهد. شما پس از یادگیری این روش بسیار جالب و اجرای آن می توانید خودتان و هر کدام از اعضای تیم تان ظرف مدت یک ماه حداقل 20 ورودی جدید بگیرید و پس از دو ماه درآمدتان چندین برابر شود 

توضیحات تکمیلی

حجم فایل

زمان

فهرست